CHRISTIAN GAARD

1.2 FØRESETNADER

  • Tilbodet gjeld i 30 dagar frå dags dato 31.05.2015.
  • Ved inngått kontrakt vert 40% av kostnadene betalt, og 60% ved ferdigstilling av prosjekt.
    Ved større prosjekt der ein framdriftsplan vert laga i samarbeid med kunden ved oppstart, vert 40% av kostnadene betalt ved inngått kontrakt, 40% betalt når prosjektet er ferdigstilt basert på denne framdriftsplanen og 20% vert fakturert ved endeleg ferdigstilling. Fakturering med forfall per 10 dagar
  • Alle produkt og idéar er Osberget sin eigendom til oppdraget er fullt ut betalt. Ved avbrot av kontrakt vil kunden bli fakturert arbeid som er gjort. Dette vert rekna ut i frå timesbruken.
  • Ved trykk har Osberget AS ikkje ansvar for feil og manglar som kunden sjølv ikkje har retta i korrektur, eller dersom kunden sjølv har sendt oss materiell ved sjølve bestillinga.
  • Oppfattar kunden trykkleveringa som mangelfull, må det reklamerast skriftleg og innan 6 dagar. Dersom det reklamerast for seint, misser ein då moglegheita til å gjere mangelen gjeldande.
  • Tvistar mellom partane om forståinga og gjennomføringa av denne avtala, er partane einige om å løyse ved forhandlingar. Vert det ikkje enigheit, kan kvar av partane kreve at saka blir løyst ved voldgift etter tvistemålslovskapittel 32.

ASDAS ASD ASD
ASD ASD ASD
ASD ASD ASD